Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

RODO

Czcionka:

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
KANDYDATÓW DO PRACY

 

Szanowni Państwo,

W trosce o ochronę Państwa danych osobowych przedstawiamy następującą informację, dotyczącą przetwarzania danych osobowych w Gminno-Miejskiej Publicznej Bibliotece w Kocku.

 

Kto jest  administratorem Twoich danych osobowych.         

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Kocku oraz jej filiach Bibliotece im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białobrzegach oraz Bibliotece w Poizdowie jest Dyrektor Miejsko-Gminnej Publicznej Biblioteki w Kocku. Możesz się z nim skontaktować

 • e-mail na adres: mgbp.kock@wp.pl
 • lub listownie na adres: ul. Marcina Stępnia 6, 21 -150 Kock

 

Z kim się możesz skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych

Administrator wyznaczył specjalną osobę Inspektora Ochrony Danych, który udzieli Ci szczegółowych odpowiedzi na pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych. Aby się z nim skontaktować możesz napisać na adres e-mail: iod@pcat.pl lub wysłać list na adres: ul. Marcina Stępnia 6, 21 -150 Kock.

 

Cel i Podstawa prawna przetwarzania danych

 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia otwartego i  konkurencyjnego  naboru  na  wolne stanowisko………………………………………………………………………………………………………….

 

Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych, w zakresie wskazanym
w przepisach  prawa pracy, w procesie rekrutacji jest art. 6 ust. 1 litera b RODO. 

W odniesieniu do pozostałych danych osobowych podstawą przetwarzania będzie art. 6 ust. 1 litera a RODO tj. zgoda, która może być odwołana w dowolnym czasie.

Jeśli w przesłanych przez Państwa dokumentach, są zawarte dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (dane szczególnych kategorii) konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Dane osobowe będą przetwarzane również w oparciu o przepisy prawa, w tym kodeksu pracy oraz rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO – w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych.

 

Odbiorcy danych osobowych

W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa powyżej odbiorcami Państwa danych osobowych będą:

 • Upoważnieni pracownicy Administratora,
 • Dostawcy usług IT,

Okres przetwarzania danych osobowych

Państwa dane zgromadzone na potrzeby procesu rekrutacyjnego będą przechowywane przez okres 30 dni po zakończeniu procesu rekrutacyjnego. W tym terminie mogą Państwo odebrać składane dokumenty. Po ww. terminie nieodebrana przez Panią/Pana osobiście dokumentacja z procesu rekrutacyjnego zostanie zniszczona.

 

Przysługujące prawa

 

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

 1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
 2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
 3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
 • przetwarzamy Państwa dane osobowe niezgodnie z prawem,
 • złożą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora  i sprzeciw ten okaże się uzasadniony,
 • dane muszą zostać usunięte w celu wywiązania się przez nas z obowiązku wynikającego z przepisów prawa
 1. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
 • kwestionują Państwo prawidłowość danych osobowych,
 • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem i sprzeciwiają się Państwo usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

Prawo wniesienia skargi

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w Zespole Szkół w Kocku przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych - tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Obowiązek podania danych osobowych

W przypadku gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie nie ma wpływu na zgodność przetwarzania z obowiązującym prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu Pracy oraz innych ustaw jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji

Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany lecz nie będą profilowane

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych szczególnej kategorii w bieżącym procesie rekrutacji

 

Wyrażam dobrowolnie i świadomie zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach rekrutacyjnych – w zakresie w jakim przekazane dane obejmują dane szczególnej kategorii, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO w celu prowadzenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko ………………………………………………….  w Gminno-Miejskiej Publicznej Biblioteki w Kocku.  

 

 

 

………………………………………………

(data i podpis)

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Marzec 2021
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny

kontakt

telefon 81 478 17 77